KẾ HOẠCH TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT NĂM HỌC 2021 - 2022

Thứ bảy - 28/05/2022 07:51
Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm học 2021 - 2022
KẾ HOẠCH TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT NĂM HỌC 2021 - 2022

KẾ HOẠCH

TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

NĂM HỌC 2021 - 2022

Thực hiện Chỉ thị số 800/CT-BGDĐT, ngày 24/8/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về thực hiện nhiệm vụ năm học 2021 - 2022 ứng phó với dịch Covid-19, tiếp tục thực hiện đổi mới, kiên trì mục tiêu chất lượng giáo dục và đào tạo;

Thực hiện công văn số 3323/SGDĐT-VP, ngày 20/9/2021 của Sở GDĐT Hà Nội về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ công tác pháp chế năm học 2021 - 2022;

Thực hiện vào kế hoạch giáo dục năm học 2021 - 2022 của trường THPT Ba Vì;

           Trường THPT Ba Vì xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) năm học 2021 - 2022 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Mục đích:

- Đẩy mạnh công tác PBGDPL trong nhà trường, xác định GDPL là tiền đề mang tính quyết định đến việc hình thành và nâng cao ý thức pháp luật cho mọi người. Phát huy, đổi mới, đa dạng các hoạt động tuyên truyền PBGDPL, triển khai thực hiện có hiệu quả Ngày Pháp luật trong nhà trường, đảm bảo công tác PBGDPL được thực hiện một cách linh hoạt, sáng tạo, đa dạng hoá các hoạt động nhằm phù hợp với tình hình thực tế địa phương và nhiệm vụ năm học của Nhà trường. Xây dựng nhà trường an toàn, không có cán bộ, giáo viên, học sinh vi phạm pháp luật.

- Tổ chức phổ biến kịp thời, thường xuyên các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước để triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII, các văn bản pháp luật mới ban hành liên quan đến lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo và các quy định pháp luật phù hợp với từng đối tượng.

- Làm chuyển biến mạnh mẽ ý thức tôn trọng và tự giác chấp hành pháp luật; Gắn giáo dục pháp luật với công tác tư tưởng chính trị, đạo đức, giáo dục văn hoá truyền thống và rèn luyện ý thức tự nguyện, tự giác tìm hiểu, chấp hành pháp luật của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh.

2. Yêu cầu:

- Bám sát nội dung, yêu cầu của Luật PBGDPL và các văn bản hướng dẫn thi hành; Chương trình PBGDPL của Thành phố;

- Các hoạt động phải thiết thực, hiệu quả, sát đối tượng;

- Tăng cường PBGDPL gắn với xử lý các hành vi vi phạm pháp luật.

II. NỘI DUNG, NHIỆM VỤ, BIỆN PHÁP THỰC HIỆN:

            1. Nội dung:

Tập trung tuyên PBGDPL về các Luật và văn bản thực hiện luật như: Phổ biến GDPL về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới; tuyên truyền Nghị định 100/2019/NĐ-CP về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt; Luật Thủ đô, Luật Giáo dục; Luật ATGT; Luật phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm CLP và các văn bản về Quy chế dân chủ trong trường học; các văn bản về năm trật tự văn minh đô thị, phòng chống HIV/AIDS; vệ sinh an toàn thực phẩm; bạo lực học đường; Bộ luật hình sự; bảo vệ môi trường, phòng chống tác hại thuốc lá kết hợp việc tuyên truyền PBGDPL gắn với kỹ năng sống cho học sinh về phòng chống cháy nổ, xâm hại tình dục, phòng chống thương tích cho trẻ em; Quy tắc ứng xử nơi công cộng; ứng xử của CBVC trong thực hiện kỷ cương  hành chính; xây dựng gương người tốt việc tốt trong thi hành pháp luật. Trong đó, trọng tâm tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật sát các đối tượng trong trường học gắn với các Chương trình trọng tâm của Thành ủy, nghị quyết của UBND Thành phố, kế hoạch triển khai thi hành luật của UBND Thành phố.

            2. Nhiệm vụ trọng tâm:

- Tuyên truyền, cung cấp những kiến thức cơ bản của một số nội dung điều luật quan trọng liên quan trực tiếp đến nhà trường như: Chế độ, chính sách của CBVC và HS; Thi đua, khen thưởng; Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể; nội quy, quy chế của ngành và của đơn vị.

- Tiếp tục triển khai có hiệu quả các nội dung GDPL trong năm học 2021 - 2022 nhằm thực hiện có hiệu quả Đề án “Nâng cao chất lượng công tác PBGDPL trong nhà trường”.

- Tiếp tục phối hợp giữa nhà trường với các cơ quan ngành tư pháp, công an và các cơ quan, tổ chức liên quan để tập huấn, nói chuyện chuyên đề về pháp luật. 

- Tổ chức các hoạt động ngoại khoá như: sinh hoạt Câu lạc bộ pháp luật, nói chuyện chuyên đề, tổ chức ngoại khóa thi tìm hiểu kiến thức pháp luật cho học sinh...

- Tham gia cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về bảo vệ môi trường và quy tắc ứng xử gắn với việc bảo vệ môi trường” theo kế hoạch của Sở GD&ĐT Hà Nội.

- Tăng cường bổ sung tư liệu, đồ dùng cho tủ sách pháp luật; cập nhật thông tin; thiết kế tờ gấp, panô, áp phích, băng zôn, khẩu hiệu… để phục vụ các hoạt  động tuyên truyền, PBGDPL.

- Triển khai có hiệu quả “Ngày pháp luật” theo kế hoạch. Chú trọng ứng dụng CNTT, chuyển đổi số tăng cường xã hội hóa trong tuyên truyền PBGDPL.

- Tiếp tục quan tâm triển khai công tác PBGDPL về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 với hình thức phù hợp với điều kiện, tình hình phòng chống dịch bệnh trên địa bàn và hướng dẫn của các cơ quan chức năng.

            3. Biện pháp thực hiện:

            - Kiện toàn Ban chỉ đạo tuyên truyền, PBGDPL trong nhà trường:

            Đảm bảo đủ cơ cấu, thành phần trong ban chỉ đạo gồm cấp uỷ Đảng, Chính quyền, các tổ chức đoàn thể, giáo viên chủ nhiệm lớp và đại diện cha mẹ HS. Ban chỉ đạo đảm bảo lịch sinh hoạt thường kỳ từng học kỳ và kết thúc năm học; hàng năm tổng kết đánh giá kết quả công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật và định ra phương hướng hoạt động cho thời gian tiếp theo.   

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức:

             Quán triệt các văn bản chỉ đạo về công tác PBGDPL tới đội ngũ CBVC và HS; Tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức trách nhiệm của cán bộ quản lý và trưởng các bộ phận, đoàn thể về vai trò của PBGDPL trong nhà trường.

Phát huy hiệu quả các hoạt động ngoại khóa, xây dựng chuyên trang PBGDPL trong nhà trường.

            Tăng cường số lượng và chất lượng tài liệu giáo dục pháp luật bổ sung cho thư viện nhà trường nhằm phát huy có hiệu quả vai trò tủ sách pháp luật trong việc tuyên truyền PBGDPL cho đội ngũ CBVC và HS.

- Đa dạng hoá các hình thức PBGDPL trong nội, ngoại khoá:

Giáo dục nội khoá: chú trọng chỉ đạo nâng cao chất lượng dạy và học kiến thức pháp luật qua môn Giáo dục công dân hoặc tích hợp qua các môn học phù hợp với cấp học THPT theo quy định của Bộ GD&ĐT; Triển khai nghiêm túc tuần sinh hoạt công dân với nội dung phù hợp thực tiễn năm học và tình hình thực tế của địa phương.

           Giáo dục ngoại khoá: tăng cường tổ chức các hình thức PBGDPL hiệu quả như: Toạ đàm theo chuyên đề, thi tìm hiểu pháp luật; lồng ghép nội dung pháp luật vào các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thư viện…

           Thường xuyên cập nhật kiến thức pháp luật mới để tuyên truyền, phổ biến thông qua các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp tạo niềm tin, tình cảm pháp luật cho CBVC và HS; kịp thời bổ sung kiến thức cho bài học chính khoá, nâng cao chất lượng dạy học.

- Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ,  giáo viên làm công tác PBGDPL:

  Giáo viên đúng chuyên môn dạy môn GDCD thường xuyên được bồi dưỡng cơ bản về pháp luật .

Xây dựng đội ngũ tuyên truyền viên có trình độ pháp lý, có nhiệt huyết phụ trách công tác PBGDPL trong nhà trường.

- Tăng cường đầu tư cung cấp thiết bị, tài liệu phục vụ công tác PBGDPL trong nhà trường:

            Xây dựng kế hoạch bổ sung đủ tài liệu (sách tham khảo về pháp luật theo chuyên đề; các đề cương tuyên truyền pháp luật; sách hỏi đáp pháp luật, sách pháp luật phổ thông; các báo, tạp chí chuyên ngành về luật, sách hệ thống hoá về pháp luật và tài liệu PBGDPL khác) phục vụ giảng dạy và học tập cho CBVC và HS.

Duy trì và phát triển tủ sách giáo dục pháp luật trong thư viện nhà trường. Trong kế hoạch hoạt động của thư viện, chú ý triển khai sử dụng có hiệu quả sách, tài liệu và thiết bị phục vụ PBGDPL trong nhà trường; xây dựng phong trào đọc sách pháp luật trong CBVC và HS.

- Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, tổ chức liên quan và tăng cường xã hội hóa công tác PBGDPL trong nhà trường:

Tăng cường sự phối hợp giữa nhà trường với Hội đồng phối hợp công tác PBGDPL thị xã, ngành Tư pháp, Hội Luật gia, ngành Văn hoá-Thể thao-Du lịch, ngành Thông tin-Truyền thông, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh các cấp để nâng cao chất lượng công tác PBGDPL.

Tăng cường xã hội hóa các hoạt động PBGDPL, huy động sự tham gia của các tổ chức và cá nhân vào công tác PBGDPL trong nhà trường.

- Thực hiện tốt công tác kiểm tra, đánh giá:

Định kỳ tiến hành sơ kết, đánh giá những kết quả, những chuyển biến từ các hoạt động tuyên truyền, PBGDPL. Từ đó, rút bài học kinh nghiệm tiếp tục thực hiện các hoạt động nhằm nâng cao chất lượng PBGDPL trong nhà trường.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Công tác chỉ đạo và tổ chức triển khai:

- Kiện toàn Ban chỉ đạo, xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện.

- Xây dựng Kế hoạch và triển khai thực hiện tốt công tác PBGDPL năm học 2021 - 2022.

- Tổ chức quán triệt nội dung pháp luật mới, cần thiết có liên quan đến trường học để cán bộ, giáo viên, nhân viên, HS, cha mẹ HS nắm vững.

- Khuyến khích cán bộ, giáo viên, nhân viên viết sáng kiến kinh nghiệm về thực hiện đổi mới, nâng cao chất lượng công tác PBGDPL trong nhà trường.

- Thực hiện tốt công tác tuyên truyền giáo dục, sinh hoạt và giảng dạy lồng ghép nội dung pháp luật qua môn Giáo dục công dân và Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp.

- Tăng cường tổ chức các cuộc thi và tổ chức giao lưu giữa các lớp nhằm nâng cao chất lượng công tác PBGDPL trong năm học.

- Tăng cường chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác PBGDPL trong nhà trường; xây dựng, quản lý và khai thác có hiệu quả tủ sách pháp luật tại đơn vị.

- Báo cáo  kết quả công tác theo định kỳ về Sở GD&ĐT.

2. Phân công nhiệm vụ:

* Hiệu trưởng:

- Chỉ đạo chung. Phê duyệt các kế hoạch triển khai. Tiếp thu và trả lời các ý kiến phản ánh của cán bộ viên chức và học sinh theo thẩm quyền.

- Quyết định kiện toàn Ban chỉ đạo tuyên truyền PBGDPL của đơn vị.

* Phó hiệu trưởng:

- Tham mưu xây dựng kế hoạch tuyên truyền PBGDPL của đơn vị.

- Chỉ đạo và tổ chức triển khai công tác tuyên truyền giáo dục, sinh hoạt và giảng dạy lồng ghép nội dung pháp luật qua môn GDCD và Hoạt động giáo dục NGLL.

- Phối hợp với Ban chấp hành công đoàn tuyên truyền PBGDPL cho đội ngũ CBVC trong đơn vị.

- Chỉ đạo và tổ chức triển khai tuyên truyền PBGDPL cho học sinh thông qua các hoạt động giáo dục ngoại khóa, sinh hoạt chào cờ đầu tuần và chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm các lớp triển khai kế hoạch giáo dục pháp luật cho học sinh.

- Tham gia  tập huấn PCCC và phòng chống bạo lực học đường do Sở GD&ĐT tổ chức. Chỉ đạo công tác tuyên truyền, phòng chống bạo lực học đường.

- Tham mưu xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch tham gia các cuộc thi Tìm hiểu của giáo viên và học sinh.

- Tham mưu xây dựng báo cáo về Sở theo quy định.

* Trưởng các đoàn thể:

- Xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch tuyên truyền PBGDPL đảm bảo thiết thực, phù hợp và hiệu quả.

- Tiếp thu các ý kiến của CBVC và học sinh, trả lời theo thẩm quyền hoặc báo cáo Hiệu trưởng những ý kiến không thuộc thẩm quyền và trách nhiệm giải quyết.

- Báo cáo kết quả thực hiện về lãnh đạo Ban chỉ đạo để hoàn thành báo cáo kết quả về Sở theo quy định.

Trên đây là Kế hoạch tuyên truyền PBGDPL năm học 2021 - 2022 của Trường THPT Ba Vì. Đề nghị các đ/c trong Ban chỉ đạo và toàn thể CBVC và HS nghiêm túc thực hiện. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, báo cáo Ban giám hiệu để được hướng dẫn./.

Tác giả: QuantriAdmin

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
Gửi phản hồi