KẾ HOẠCH: Triển khai công tác bảo đảm an ninh an toàn trường học, Giáo dục an toàn giao thông năm học 2021 – 2022

Thứ bảy - 28/05/2022 08:20
KẾ HOẠCH: Triển khai công tác bảo đảm an ninh an toàn trường học, Giáo dục an toàn giao thông năm học 2021 – 2022
KẾ HOẠCH: Triển khai công tác bảo đảm an ninh an toàn trường học, Giáo dục an toàn giao thông năm học 2021 – 2022

KẾ HOẠCH

Triển khai công tác bảo đảm an ninh an toàn trường học,

Giáo dục an toàn giao thông năm học 2021 – 2022

Thực hiện công văn số 3678/BGDĐT-GDCTHSSV  ngày 27/8/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật bảo đảm an toàn giao thông năm học 2021-2022; Công văn số 95/BATGT-VP ngày 20/9/2021 của Ban an toàn giao thông Thành phố về tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục an toàn giao thông gắn với phòng, chống dịch bệnh Covid-19 cho học sinh trên địa bàn Thành phố trong tình hình mới và các văn bản chỉ đạo của UBND Thành phố về công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và dịch bệnh theo mùa khác;

Thực hiện công văn số 3350/SGDĐT-CTTT ngày 22/9/2021 của Sở GDĐT Hà Nội về việc  bảo đảm an ninh an toàn trường học, giáo dục an toàn giao thông năm học 2021 – 2022;

Căn cứ vào tình hình thực tiễn của Trường THPT Ba Vì;

Trường THPT Ba Vì xây dựng kế hoạch bảo đảm an ninh an toàn trường học, giáo dục an toàn giao thông năm học 2021 – 2022 như sau;

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

– Tiếp tục triển khai các giải pháp thiết thực, thường xuyên để bảo đảm an ninh an toàn trường học, giáo dục an toàn giao thông đối với học sinh trong học tập, sinh hoạt tại nhà trường, gia đình và cộng đồng.

– Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông. Tạo ý thức tự giác, nâng cao ý thức chấp hành qui định pháp luật giao thông của cán bộ, giáo viên và học sinh  trong học tập, sinh hoạt hàng ngày.

– Tiếp tục xây dựng môi trường học tập thân thiện, tích cực, có kỷ cương nền lớp, có nhiều hoạt động giáo dục thiết thực gắn liền với mục tiêu giáo dục toàn diện học sinh.

2. Yêu cầu:

– Các hoạt động của nhà trường phải thiết thực, hiệu quả; hoạt động của từng cá nhân cán bộ, giáo viên, nhân viên, từng lớp, từng chi đoàn thực sự là nòng cốt cho các hoạt động bảo đảm an ninh an toàn trường học, nhằm giảm tối đa hiện tượng vi phạm trật tự, an toàn giao thông (ATGT) trong cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh.

– Phối hợp tốt các lực lượng trong và ngoài nhà trường để triển khai kế hoạch bảo đảm an ninh an toàn trường học, giáo dục an toàn giao thông được đồng bộ, phù hợp với đặc thù của nhà trường và của địa phương.

II. NỘI DUNG, GIẢI PHÁP

1. Nội dung:

Công tác bảo đảm an ninh, an toàn trường học:

– Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về đảm bảo trật tự ATGT, phòng chống cháy nổ trong nhà trường.

– Phối hợp cùng chính quyền địa phương thực hiện các biện pháp bảo đảm an ninh an toàn trường học theo Quy chế phối hợp giữa các lực lượng trong và ngoài nhà trường.

– Nội dung tuyên truyền thiết thực, ấn tượng và có tính giáo dục, cụ thể tập trung vào các nội dung:

+ Tuyên truyền và phổ biến rộng rãi Luật giao thông; tuyên truyền về kỹ năng ứng xử , ứng xử văn hóa trong trường học.

+ Quán triệt đầy đủ nội dung những văn bản chỉ đạo về công tác bảo đảm an ninh, an toàn trường học, các thủ đoạn lừa đảo trên mạng xã hội đến 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên.

+ Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy, tổ chức tuyên truyền trong cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh các quy định của Nhà nước về quản lý, sử dụng pháo, thực hiện nghiêm túc Nghị định số 36/2009/NĐ-CP ngày 15/4/2009 của Chính phủ về quản lý sử dụng pháo.

+ Tăng cường kiểm soát và giám sát khi khách đến đơn vị liên hệ công tác (giao cho bộ phận bảo vệ theo dõi và ghi chép), thực hiện nghiêm túc lịch trực cơ quan của lãnh đạo đơn vị và trực bảo vệ bảo đảm không để người lạ xuất hiện trong cơ quan đơn vị.

+ Công khai lịch trực và số điện thoại người trực để tiếp nhận và kịp thời xử lý các thông tin liên quan đến an ninh, an toàn trường học và bạo lực học đường.

* Công tác giáo dục an toàn giao thông:

– Tích hợp giảng dạy chính khóa về giáo dục an toàn giao thông và tuyên truyền thông qua các hoạt động trải nghiệm về “Văn hóa giao thông”,
“Kỹ năng tham gia giao thông an toàn”. Hưởng ứng tháng cao điểm về an toàn giao thông.

– Tổ chức ký cam kết với cha mẹ học sinh không giao xe máy cho học sinh khi chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép lái xe và cam kết đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy; Tổ chức cho 100% HS cam kết nghiêm chỉnh chấp hành Luật khi tham gia giao thông.

– Phối hợp với chính quyền địa phương triển khai các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông khu vực cổng trường, không để xảy ra ùn tắc giao thông; nghiêm cấm phương tiện xe cơ giới lưu hành hoặc dừng đỗ trái phép trong giờ học tại các khu vực sân trường, trên vỉa hè, lòng đường xung quanh cổng trường học.

– Tuyên truyền về thái độ, hành vi tuân thủ các quy định khi tham gia giao thông, các quy tắc đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ.

– Biểu dương kịp thời những điển hình tiên tiến (tập thể, cá nhân) trong các phong trào thi đua về chấp hành Luật giao thông, phòng chống cháy nổ; phê phán kịp thời những hành vi vi phạm trật tự giao thông…

– Tuyên truyền. GDPL, giáo dục PCTNTT trong cán bộ, giáo viên, HS thông qua các chương trình nội khóa, ngoại khóa, lấy nội dung Luật giao thông đường bộ, Luật PCCC, phòng chống HIV/AIDS làm cơ sở.

2. Giải pháp thực hiện:

– Hoạt động nội khóa: 

+ Tiếp tục thực hiện giảng dạy nghiêm túc các bài giảng về pháp luật trong môn GDCD theo chương trình của Bộ GDĐT.

+ Thực hiện tích hợp lồng ghép liên môn trong các môn học khác có đề cập tới pháp luật, những kỹ năng cơ bản liên quan đến việc đảm bảo an toàn, giảm thiểu TNTT đối với cá nhân, cộng đồng.

– Hoạt động ngoài giờ lên lớp:

+ Tổ chức tuyên truyền bằng tranh ảnh, khẩu hiệu, tổ chức các hoạt động giao lưu về ATGT, PCCN, PCTNTT trong và ngoài nhà trường.

+ Tăng cường hoạt động của Đoàn thanh niên làm nhiệm vụ kiểm tra, đôn đốc việc giữ gìn trật tự tại cổng trường trước và sau giờ tan học.

+ Phối hợp với lực lượng công an khu vực, lực lượng dân phòng tại địa phương để giải quyết dứt điểm hiện tượng ùn tắc tại cổng trường, cũng như đảm bảo an ninh trật tự trong và ngoài trường học.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Công tác chỉ đạo và tổ chức triển khai:

– Thành lập Ban chỉ đạo, xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện. 

– Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện tốt các buổi truyền thông. 

– Tổ chức quán triệt nội dung các buổi truyền thông về ATGT, PCCN,…để cán bộ, giáo viên, nhân viên, HS, cha mẹ HS nắm vững.

– Thực hiện tốt công tác tuyên truyền giáo dục, sinh hoạt và giảng dạy lồng ghép nội dung trong các môn học (môn Giáo dục công dân, Sinh học và Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp).

2. Phân công nhiệm vụ:

– Hiệu trưởng – Trưởng ban:

+ Chỉ đạo chung. Phê duyệt các kế hoạch triển khai. 

+ Ra Quyết định thành lập Ban chỉ đạo triển khai công tác

– Phó hiệu trưởng – Phó ban:

+ Tham mưu xây dựng kế hoạch triển khai công tác bảo đảm an ninh an toàn trường học, giáo dục ATGT và xây dựng trường học an toàn năm học 2021 – 2022.

+ Chỉ đạo và tổ chức triển khai công tác truyền thông trong công tác bảo đảm an ninh an toàn trường học, giáo dục ATGT năm học 2021 – 2022.

– Bí thư Đoàn thanh niên – Ủy viên:

+ Phối hợp và tổ chức triển khai thực hiện truyền thông về công tác bảo đảm an ninh an toàn trường học, giáo dục an toàn giao thông năm học 2021 – 2022.

+ Phối hợp với GVCN làm tốt công tác tập trung, ổn định học sinh trong quá trình tổ chức các buổi truyền thông.

Trên đây là kế hoạch tổ chức triển khai công tác bảo đảm an ninh an toàn trường học, giáo dục an toàn giao thông và xây dựng trường học an toàn năm học 2021 – 2022 của bộ phận quản lí, giáo dục đạo đức học sinh Trường THPT Ba Vì. Đề nghị các đồng chí trong Ban chỉ đạo, toàn thể CBGVNV và HS nghiêm túc thực hiện.

                                                                     HIỆU TRƯỞNG

                                                                         Nguyễn Đình Thắng

Tác giả: QuantriAdmin

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
Gửi phản hồi