Danh sách ủng hộ kỷ niệm 60 năm thành lập trường

Thứ tư - 12/10/2022 21:28
DANH SÁCH ỦNG HỘ
KỶ NIỆM 60 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG 
(1962 - 2022)
 
STT Tập thể/cá nhân ủng hộ Địa chỉ/Thông tin Số tiền
 ủng hộ
VNĐ
Công trình
(Nội dung)
1 Cựu Học sinh Phùng Văn Hiệp và tập thể lớp A2 Lớp 12A2 K42 khóa 2004 – 2007 100.000.000 Quà tặng 
2 Cựu học sinh K40 niên khóa 2002 - 2005   26.000.000 Quà tặng 
3 Bác Nguyễn Khắc Long  Cựu học sinh khóa 1971 – 1974 500.000 Quà tặng 
4 Hội Cựu học sinh niên khóa 1971 - 1974   10.000.000 Quà tặng 
5 Tập thể lớp 12A niên khóa 1992 -1995   5.000.000 Quà tặng 
6 Cựu học sinh K50 niên khóa 2012 - 2015   23.650.000 Quà tặng 
7 Cựu học sinh Phùng Mạnh Hùng Lớp 12A9 K40 khóa 2002 – 2005  3.000.000 Quà tặng 
8 Cựu học sinh Nguyễn Phương Cường Lớp 12A7 K36 khóa 1998 - 2001 50.000.000 Quà tặng 
9 Em Phan Thị Hồng Thương lớp 12A7 K39 khóa 2001-2004 10.000.000 Quà tặng 
10 Một cựu học sinh Lớp 12 K44 khóa (2006 – 2009) 5.000.000 Quà tặng 
11 Tập thể Học sinh K29   Niên khóa 1991 - 1994  10.000.000 Quà tặng
12 Cựu học sinh Đặng Thị Thu Hằng  Lớp 12A3  khóa 2012 - 2015  60.000.000 Quà tặng 
13 Tập thể học sinh khóa 1999 - 2002   12.000.000 Quà tặng
14 Tập thể học sinh khóa 1995 - 1998   10.000.000 Quà tặng
15 Cựu học sinh Nguyễn Đình Kết Lớp 12B  khóa 1993-1996 20.000.000 Quà tặng 
16 Tập thể học sinh khóa 1998-2001   18.000.000 Quà tặng 
17 Tập thể lớp 12C khóa 1986-1989   5.000.000 Quà tặng
18 Tập thể lớp 12A1 - K44  Niên khóa 2006 - 2009 5.000.000 Quà tặng
19 Tập thể các lớp A1,A3,A4,A5,A6,A7,A9,A10,A12,A13
(10 lớp)
K44 niên khóa 2006 - 2009  10.000.000 Quà tặng
20 Tập thể lớp 12A2  K44 niên khóa 2006 - 2009  3.000.000 Quà tặng
21 Cựu học sinh Phùng Thị Ánh Tuyết Lớp 12A3 khóa 2001 - 2004 2.000.000 Quà tặng 
22 Tập thể lớp A1,A2,A3,A4,A6,B2 K39 niên khóa 2001 - 2004 12.000.000 Quà tặng
23 Tập thể lớp 12A1 K43 niên khóa 2005 - 2008 10.000.000 Quà tặng 
24 Tập thể lớp 12A4  K43 Niên khóa 2005 - 2008 2.000.000 Quà tặng
25 Tập thể lớp 12A11 K43 niên khóa 2005 - 2008 2.000.000 Quà tặng 
26 Tập thể các lớp A1,A3,A5,A6,A8,A10,B3,B4 (8 lớp) K41 niên khóa 2003 - 2006 15.000.000 Quà tặng
27 Tập thể học sinh K34 niên khóa 1996 - 1999 10.000.000  Quà tặng
28 Cựu học sinh Nguyễn Thị Thu Hằng  12A5 K45 niên khóa 2007-2010 500.000 Quà tặng
29 Một cựu học sinh   2.000.000 Quà tặng 
30 Tập thể cựu HS lớp A, lớp B Niên khóa 1987 - 1980 5.000.000 Quà tặng 
31 Tập thể cựu HS lớp A, B, C  Niên khóa 1984 - 1987 6.000.000 Quà tặng 
32 Tập thể cựu HS khối 12 Niên khóa 1988 - 1991 12.000.000 Quà tặng 
33 Tập thể cựu HS lớp 12A1 K42 Niên khóa 2004 - 2007 5.000.000 Quà tặng
34 Tập thể cựu HS lớp 12 Niên khóa 1980 - 1983 2.000.000 Quà tặng
35 Cựu HS Nguyễn Văn Hoàng  Niên khóa 1979 - 1982 10.000.000 Quà tặng
36 Tập thể các lớp A1,A2,A3,A4,A5,A6,A7, A9,A10,A11,12,A13 (12 lớp) K45 niên khóa 2007 - 2010 12.000.000 Quà tặng
37 Tập thể cựu HS lớp A14 K51 niên khóa 2013 - 2016 5.000.000 Quà tặng
38 Tập thể cựu HS lớp A10 K46 niên khóa 2008 - 2011 2.000.000  Quà tặng
39 Tập thể cựu HS lớp A11 K42 niên khóa 2004 - 2007 2.000.000 Quà tặng
40 Tập thể cựu HS lớp 12 Niên khóa 1982 - 1985 5.000.000 Quà tặng
41 Cựu học sinh Đinh Trung Sơn 12A1 Niên khóa 2008 - 2011 3.000.000 Quà tặng
42 Tập thể cựu HS lớp 12A3 K43 niên khóa 2005 - 2008 2.000.000 Quà tặng
43 Tập thể cựu HS lớp 12B Niên khóa 1992 - 1995 2.000.000 Quà tặng
44 Tập thể cựu HS lớp 12B Niên khóa 1981 - 1984 3.000.000 Quà tặng
45 Tập thể cựu HS lớp 12A Niên khóa 1993 - 1996 5.000.000 Quà tặng
46 Tập thể các lớp A1,A2,A3,A6,A9,A10,A11 (7 lớp) K52 niên khóa 2014 - 2017 7.400.000 Quà tặng
47 Tập thể cựu HS lớp A3 K38 niên khóa 2000 - 2003 3.000.000 Quà tặng
48 Tập thể cựu HS lớp A13 K51 niên khóa 2013 - 2016 3.000.000 Quà tặng
49 Tập thể cựu HS lớp A5 K43 niên khóa 2005 - 2008 3.000.000 Quà tặng
50 Công ty du lịch Việt Trung   5.500.000 Quà tặng
51 Tập thể cựu HS lớp A6 K42 niên khóa 2004 - 2007 1.000.000 và 2 chậu cây trà tứ quý Quà tặng
52 Cựu HS Nguyễn Tiến Dũng lớp A1 K42 niên khóa 2004 - 2007 5.000.000 Quà tặng
53 Tập thể cựu HS lớp 12B2 K35 niên khóa 1997 - 2000 3.000.000 Quà tặng
54 Tập thể cựu HS lớp A3, A4, B1 K35 niên khóa 1997 - 2000 9.000.000 Quà tặng
55 Tập thể cựu HS lớp A2 K43 niên khóa 2005 - 2008 2.000.000 Quà tặng
56 Tập thể cựu HS lớp A, B, C, D Niên khóa 1985 - 1988 10.000.000 Quà tặng
57 Tập thể cựu HS khóa 46 K46 Niên khóa 2008 - 2011 21.000.000 Quà tặng
58 Tập thể cựu HS lớp A2 K49 Niên khóa 2011 - 2014 2.500.000 Quà tặng
59 Gia đình cựu HS Lưu + An   2.000.000 Quà tặng
60 Tập thể lớp A1, A2 K35 niên khóa 1997 - 2000 6.000.000 Quỹ khuyến học 
61 Ngân hàng Liên Việt   5.000.000 Quỹ khuyến học 
62 Cựu HS Đinh Văn Huệ lớp 12B Niên khóa 1981 - 1984 3.000.000 Quà tặng
63 Cựu HS Phan Văn Thi lớp 12B Niên khóa 1981 - 1984 2.000.000 Quà tặng
64 Cựu HS Phan Thị Thúy lớp 12B Niên khóa 1981 - 1984 1.000.000 Quà tặng
65 Cựu HS DOAN VAN DINH lớp 12B Niên khóa 1981 - 1984 2.000.000 Quà tặng
66 Tập thể cựu HS lớp A3 K48 niên khóa 2010 - 2013 2.000.000 Quà tặng
67 Tập thể cựu HS lớp A1 K47 niên khóa 2009 - 2012 9.000.000 Quỹ khuyến học 
68 Tập thể cựu HS lớp 12D Niên khóa 1993 - 1996 3.000.000 Quà tặng
69 Tập thể cựu HS lớp 12A8 K52, Niên khóa 2014 - 2017 1.000.000 Quà tặng
70 Tập thể cựu HS lớp 10B Niên khóa 1978 - 1981 2.000.000 Quà tặng
71 Cựu HS DUONG THI KIM DUNG   3.000.000 Quà tặng
72 Tập thể cựu HS lớp 12A14 K48, Niên khóa 2010 - 2013 2.000.000 Quà tặng
73 Tập thể nhóm cựu HS Niên khóa 1978 - 1981 8.000.000 Quà tặng
74 Cựu HS DANG THI HOA - lớp 12A1 K40, niên khóa 2002 - 2005 5.000.000 Quà tặng
75 Cựu HS Nguyễn Trung Dũng - Lớp 12B Niên khóa 1992 - 1995 500.000 Quà tặng
76 Công ty Du học Trần Quang   3.000.000 Quà tặng
77 Phạm Ngọc Tân - Lớp 10A6 K39 Niên khóa 2001 - 2004 1.000.000 Quà tặng
78 Bùi Thùy Linh   A2 K42 500.000 Quà tặng 
hạm

Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
Gửi phản hồi